Tarieven

In onze praktijk bieden wij vergoede en onvergoede zorg. Hieronder lees je meer over de mogelijkheden.

Als je voor vergoede zorg in aanmerking wilt komen, heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Hierop moet staan dat de huisarts doorverwijst naar de generalistische basis GGZ, met een (vermoeden van) een DSM-diagnose. Er moet sprake zijn van een psychische stoornis. De psycholoog bepaalt of er inderdaad sprake is van een psychische stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts of kunt u besluiten de behandeling zelf te betalen.

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoedt vanuit de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze stoornissen wel. Bel hierover vooraf met je zorgverzekeraar of raadpleeg je verzekeringspolis. Bij twijfel, vraag om een schriftelijke bevestiging van vergoeding door de zorgverzekeraar. Wanneer onze declaratie wordt afgekeurd door de zorgverzekeraar, zijn wij genoodzaakt u de factuur te laten betalen. Deze kun je dan wel weer indienen bij je verzekeraar.

De psychologische zorg die wij bieden, valt dan onder je basisverzekering.

Je bent ook welkom als je klachten niet ernstig genoeg zijn voor een diagnose, of wanneer je uit privacy overwegingen niet wil dat de behandeling of diagnose geregistreerd wordt. De gesprekken worden dan bij jou persoonlijk in rekening gebracht en kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar. Voor een individueel gesprek van 45 minuten wordt €95,= in rekening gebracht. Voor langere gesprekken wordt naar rato een hoger bedrag in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van het traject wordt meestal geregeld tussen zorgverzekering en behandelaar. In een enkel geval ontvang je zelf een nota. Zo’n aan jou gezonden nota, dient binnen 3 kalenderweken betaald te worden. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt een vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Alle soorten afspraken kun je afzeggen tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Daarna wordt €75,= in rekening gebracht, vanwege de tijd die ik al voor je gereserveerd heb. Het is niet mogelijk dit bedrag te declareren bij de zorgverzekeraar. Bij betaling binnen 2 kalenderweken krijgt u een korting van €25,=

Het Zorgprestatiemodel vanaf 2022

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het Zorgprestatiemodel geeft behandelaren minder administratieve lasten en het is transparanter voor cliënten. Op de pagina “vergoedingen” kun je alles lezen over de manier waarop vanaf 1 januari 2022 de kosten worden berekend, hoe deze worden gefactureerd en wat je vergoed krijgt.
Wil je meer weten over wat het Zorgprestatiemodel inhoudt?

Voor meer informatie, klik hier: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Standaardprijslijst individuele behandeling = NZa tarief 2022

De eerste fase van uw behandeling bestaat uit diagnostiek-consulten (zie specificatie onder). De vervolg- fase bestaat (overwegend) uit behandeling-consulten.

NZa Tarieven GZ-psycholoog setting ambulant sectie II 2022. De zorgverzekeraar hanteert een afslag van dit tarief tussen 10% en 20%.

 

Code Prestatie Aantal minuten Bedrag
CO 0432 Diagnostiek / intake 45 142,31
CO 0562 Diagnostiek / intake 60 163,37
CO 0497 Behandeling 45 120,99
CO 0627 Behandeling 60 143,71
CO 0757 Behandeling 75 176,88
CO 0887 Behandeling 90 216,11

 

Code Prestatie Aantal minuten Bedrag
OV 0007 Intercollegiaal overleg kort 5-15 22,17
OV 0008 Intercollegiaal overleg lang >15 67,62
OV 0012 Niet-basispakketzorg consult 45 117,33
TC 0009 Reistijd bezoek aan huis <25 30,75
TC 0010 Reistijd bezoek aan huis >25 79,30
OV 0018 Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (met toestemming) 91,78