Algemene informatie

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing. Dat houdt onder andere in dat er sprake is van vertrouwelijkheid. Ook is iedere behandelaar ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

Link naar kwaliteitsstatuut

Privacy

Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

Klachten of suggesties

Suggesties ten aanzien van de organisatie of werkwijze worden erg op prijs gesteld.
Mocht u ontevreden zijn, dan wordt u verzocht daarover contact op te nemen met uw behandelaar. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kunt u om een verwijzing vragen.

Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van externe klachtenbemiddeling. In dit geval zal een klachtenfunctionaris van de LVVP ingeschakeld worden. Mocht u nog een stap verder willen zetten dan is er de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die hier dan een bindende uitspraak over doet. Meer informatie over de klachten en geschillenregeling kunt u vinden op de website van de LVVP.
Cliënten die via 1nP in zorg zijn, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van 1nP.

Dossier ROM en privacyverklaring

In het dossier staat informatie over de intake, onderzoek, het behandelplan, het Indicatie Protocol, werkaantekeningen en andere belangrijke medische informatie. Het dossier wordt veilig opgeborgen waarbij privacy en geheimhouding gewaarborgd is. Indien gewenst kan je jouw dossier inzien. Alle dossiers worden volgens de wet 20 jaar bewaard.

In de intake word je gevraagd om mee te werken aan Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM). ROM is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. Zowel aan het begin als ook aan het eind van de behandeling word je gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. Bij langer durende trajecten worden de vragenlijsten eens per 3 maanden ingevuld.

Wij worden door de overheid verplicht een aantal gegevens aan te leveren aan de DIS, een landelijke database waarin de behandelgegevens van cliënten/patiënten in de GGZ worden verzameld. Hoewel de gegevens geanonimiseerd verwerkt zouden worden, is daar recent de nodige twijfel over ontstaan. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen aanlevering van uw gegevens door het invullen van een link naar privacy verklaring.